Adat­vé­del­mi irányelvek


Kik vagyunk

A web­ol­da­lunk címe: http://​mal​ta​egyel​meny​.hu.

Melyek azok a sze­mé­lyes ada­tok, ami­ket gyűj­tünk és milyen cél­lal gyűjt­jük ezeket

Hoz­zá­szó­lá­sok

Hoz­zá­szó­lás bekül­dé­se­kor a hoz­zá­szó­lá­si űrlap­ban meg­adot­ta­kon kívül begyűj­tés­re kerül a hoz­zá­szó­ló IP címe és a bön­gé­sző­azo­no­sí­tó karak­ter­lánc a kéret­len tar­tal­mak kiszű­ré­se céljából.

Egy sze­mély­te­le­ní­tett, az e‑mail cím­ből elő­ál­lí­tott karak­ter­lánc (hash­nek szo­kás nevez­ni) kerül továb­bí­tás­ra a Gra­va­tar szol­gál­ta­tás felé, ha ez az olda­lon hasz­ná­lat­ban van. A Gra­va­tar szol­gál­ta­tás fel­té­te­lei az aláb­bi címen tekint­he­tő­ek meg: https://​auto​mat​tic​.com/​p​r​i​v​a​cy/. A hoz­zá­szó­lás elfo­ga­dá­sa után, a hoz­zá­szó­lá­sunk tar­tal­ma és a pro­fil képünk is meg­je­le­nik nyilvánosan.

Média

Amennyi­ben regiszt­rált fel­hasz­ná­ló által kerül kép fel­töl­tés­re a hon­lap­ra, kerül­ni kell az az olyan EXIF-eket, ame­lyek­ben GPS pozí­ció ada­tok is sze­re­pel­nek. A hon­lap láto­ga­tói eze­ket letölt­he­tik és kinyer­he­tik a hely­ada­to­kat a hon­la­pon talál­ha­tó képekből.

Kap­cso­lat­fel­vé­te­li űrlapok

Sütik

Ha hoz­zá­szó­lást adsz a hon­la­po­don, beje­lent­kez­ve marad­hatsz a meg­adott neved, e‑mail-ed és web­cí­med eltá­ro­lá­sá­val egy süti­ben. A táro­lás a te kényel­mi célo­kat szol­gál­ja azért, hogy a követ­ke­ző hoz­zá­szó­lás­kor eze­ket az adat­me­ző­ket ne kell­jen kitöl­te­ned. Ezek­nek a sütik­nek a lejá­ra­ti ide­je 1 év.

Ha ren­del­ke­zünk fel­hasz­ná­lói fiók­kal és be is vagyunk jelent­kez­ve erre a hon­lap­ra, akkor átme­ne­ti süti­ket állí­tunk be, annak érde­ké­ben, hogy meg­ál­la­pít­suk, hogy a bön­gé­sző elfogadja‑e a süti­ket. Ezek a sütik nem tar­tal­maz­nak sze­mé­lyes infor­má­ci­ót, és tör­lőd­nek, ahogy bezár­juk a böngészőt.

A hon­lap­ra tör­té­nő beje­lent­ke­zés­kor több sütit hozunk lét­re, amely elmen­ti a beje­lent­ke­zé­si infor­má­ci­ót és a szer­kesz­tő­fe­lü­let meg­je­le­ní­té­si opci­ó­it. A beje­lent­ke­zé­si sütik két napig érvé­nye­sek, a szer­kesz­tő­fe­lü­let meg­je­le­ní­té­si opci­ó­it táro­ló süti egy évig. Amennyi­ben az „Emlé­kezz rám” opci­ót beje­löl­jük, a beje­lent­ke­zés két hétig foly­ta­tó­dik. Kije­lent­ke­zés­kor a beje­lent­ke­zé­si sütik eltá­vo­lí­tás­ra kerülnek.

Amennyi­ben bejegy­zést vagy oldalt szer­kesz­tünk, egy újabb sütit tárol el a bön­gé­szőnk. Ez a süti nem tar­tal­maz sze­mé­lyes ada­tot, egy­sze­rű­en csak a bejegy­zés azo­no­sí­tó szá­mát tárol­ja, ame­lyet szer­kesz­tet­tünk. Egy nap múl­va jár le az érvényessége.

Más hon­la­pok­ról szár­ma­zó beágya­zott tartalmak

A hon­la­pon elér­he­tő bejegy­zé­sek kül­ső for­rás­ból szár­ma­zó beágya­zott tar­tal­ma­kat (pl. vide­ók, képek, cik­kek stb.) hasz­nál­hat­nak. A kül­ső for­rás­ból szár­ma­zó beágya­zott tar­tal­mak pon­to­san úgy visel­ked­nek, mint­ha meg­lá­to­gat­tunk vol­na egy másik honlapot.

Ezek a web­he­lyek lehet­sé­ges, hogy ada­tot gyűj­te­nek a láto­ga­tók­ról, süti­ket vagy har­ma­dik fél­től szár­ma­zó köve­tő­kó­dot hasz­nál­nak, figye­lik a beágya­zott tar­ta­lom­mal kap­cso­la­tos fel­hasz­ná­lói visel­ke­dést, ha ren­del­ke­zünk fel­hasz­ná­lói fiók­kal és be vagyunk jelent­kez­ve az oldalra.

Ana­li­ti­ka

Kivel oszt­juk meg a fel­hasz­ná­lói adatokat

Mennyi ide­ig őriz­zük a sze­mé­lyes adatot

Ha hoz­zá­szó­lunk, a hoz­zá­szó­lás és annak meta­ada­tai nem meg­ha­tá­roz­ha­tó ide­ig a rend­szer­ben marad­nak. Ennek cél­ja, hogy az összes ezt köve­tő bár­mely hoz­zá­szó­lás álta­lunk meg­is­mert­té és jóvá­ha­gyot­tá vál­jon, azaz ne kerül­jön fel a mode­rá­lan­dó hoz­zá­szó­lá­sok listájára.

A hon­la­pon regiszt­rált fel­hasz­ná­lók (ha van­nak ilye­nek) sze­mé­lyes ada­tai a saját fel­hasz­ná­lói pro­fil­juk­ban is táro­lás­ra kerül­nek. Min­den fel­hasz­ná­ló meg­te­kint­he­ti, szer­keszt­he­ti vagy töröl­he­ti a sze­mé­lyes ada­ta­it bár­mi­kor (kivé­ve, hogy nem vál­toz­tat­hat­ja meg a saját fel­hasz­ná­lói nevét). A hon­lap rend­szer­gaz­dái ezen infor­má­ci­ó­kat szin­tén meg­te­kint­he­tik és szerkeszthetik.

Milyen jogok­kal ren­del­ke­zik a fel­hasz­ná­ló a saját ada­tai kapcsán

A web­ol­da­lon regiszt­rált fiók vagy hoz­zá­szó­lás írá­sa ese­tén kér­he­tő a sze­mé­lyes ada­tok export fájl­ban tör­té­nő meg­kül­dé­se, amely bár­mi­lyen ada­tot tar­tal­maz, amit koráb­ban a fel­hasz­ná­ló ren­del­ke­zé­sünk­re bocsá­tott. Kér­he­tő továb­bá, hogy bár­mi­lyen koráb­ban meg­adott sze­mé­lyes ada­tot töröl­jük. Ez nem vonat­ko­zik azok­ra az ada­tok­ra, ame­lye­ket admi­niszt­rá­ci­ós, jogi vagy biz­ton­sá­gi okok­ból köte­le­ző megőriznünk.

Hová továb­bít­juk az adatokat

A láto­ga­tók által bekül­dött hoz­zá­szó­lá­so­kat auto­ma­ti­kus spam­szű­rő szol­gál­ta­tás ellenőrizheti.

Kap­cso­la­ti adatok

Továb­bi információk

Hogyan véd­jük a fel­hasz­ná­lói sze­mé­lyes adatokat

Érvény­ben lévő eljá­rá­sok adat­ke­ze­lé­si sérel­mek esetén

Milyen har­ma­dik fél­től szár­ma­zó ada­to­kat kapunk

Milyen auto­ma­ti­zált dön­tés­ho­za­talt és/vagy pro­fil­al­ko­tást vég­zünk a fel­hasz­ná­lói adatokkal

Sza­bá­lyo­zott ipar­ág köz­zé­té­te­li követelményei