Mi fér bele? Ötle­tek az útitervhez

Több­ször keres­nek meg a kér­dés­sel, hogy három, négy vagy öt napot töl­tünk Mál­tán, mi az ami ebbe bele­fér, mit ne hagy­junk ki a prog­ram össze­ál­lí­tá­sá­nál? Min­den­ki­nek igyek­szem egye­di­leg, egyén­re sza­bot­tan vála­szol­ni, a leg­fon­to­sabb dol­go­kat elmon­da­ni, és nem sze­ret­nék sem­mit kihagy­ni, így elkezd­tem jegy­ze­tel­ni az ehhez kap­cso­ló­dó gon­do­la­ta­i­mat, ötle­te­i­met. Most, ezen bejegy­zés­ben, össze­gyűj­töt­tem és adok egy-két tám­pon­tot úgy álta­lá­nos­ság­ban, hogy mi az, ami egy napos, fél napos időtöltés.

(tovább…)

Köz­le­ke­dés Máltán

Busz van, más nincs. 

Na jó, ez így erős meg­fo­gal­ma­zás, mert per­sze autót bérel­he­tünk, ha van jogo­sít­vá­nyunk, és nem ria­dunk vissza a bal olda­lon való köz­le­ke­dés­től. Fel­pat­tan­ha­tunk egy robo­gó­ra is, de Mál­tán azért ezzel óva­to­san; nem annyi­ra jel­lem­ző köz­le­ke­dé­si esz­köz, mint más dél-euró­pai régi­ó­ban, mond­juk Görög­or­szág­ban vagy Olasz­or­szág­ban. Mind­emel­lett ott a kerék­pár, a quad vagy a gya­log­lás, de eze­ket inkább egy-egy kirán­du­lás­ra, túrá­ra java­sol­nám. Egy­szó­val marad a busz mint tömeg­köz­le­ke­dé­si esz­köz, ha fel akar­juk fedez­ni a szigetet. 

(tovább…)

5+1 strand Mál­tán – a mi kedvenceink

Mál­ta egész éves úti­cél, tele tör­té­nel­mi és kul­tu­rá­lis lát­ni­va­lók sorá­val, tra­dí­ci­ók­kal és szo­ká­sok­kal, ame­lye­ket való­ban egy élmény fel­fe­dez­ni. Mind­emel­lett azon­ban szám­ta­lan ter­mé­sze­ti kincs rej­tő­zik Mál­tán, Gozón és Comi­nón, ezek­ről se feled­kez­zünk meg! Nyá­ron ter­mé­sze­te­sen a gyö­nyö­rű ten­ger­par­tok a leg­ke­re­set­teb­bek, legyen szó napo­zás­ról és für­dő­zés­ről vagy akár vízis­por­tok­ról, nehéz válasz­ta­ni a szebb­nél szebb lehe­tő­ség közül. Ebben a cikk­ben meg­mu­ta­tom egy­részt a leg­is­mer­teb­be­ket, más­részt a szá­mom­ra vala­mi­ért kiemel­ke­dő­e­ket sor­rend fel­ál­lí­tá­sa nél­kül, illet­ve a tel­jes­ség igé­nye nélkül. 

(tovább…)

Miért éppen Málta?

Leg­el­ső láto­ga­tá­sunk előtt sokan mond­ták, hogy Mál­ta nekünk nem fog tet­sze­ni. Egy szi­get­cso­port a Föld­kö­zi-ten­ger köze­pén, amely tulaj­don­kép­pen egy nagy szik­la cse­kély zöld növény­zet­tel. Egy olyan ország, amely a tör­té­ne­lem évszá­za­dai, évez­re­dei alatt szám­ta­lan­szor gaz­dát cse­rélt, és amely­nek kul­tu­rá­ja éppen ezért igen össze­tett. Épp­úgy euró­pai, mint arab jegye­ket magán hor­doz a Buda­pest­nél is kisebb terü­le­tű tör­pe­ál­lam. Nem is értem, miért gon­dol­ták, de nagyot téved­tek – most már min­den­ki tud­ja – a ked­ves ismerősök! 

(tovább…)

Nyelv­ta­nu­lás Máltán

Annak ide­jén, mikor elő­ször készül­tünk ellá­to­gat­ni Mál­ta szi­ge­té­re, sokat olvas­tam róla. Arról, hogy milyen gaz­dag tör­té­nel­me van a kis szi­get­nek a Földközi-tenger köze­pén, hogy mek­ko­ra kul­tu­rá­lis múlt­tal ren­del­ke­zik, hogy mennyi gyö­nyö­rű ter­mé­sze­ti szép­ség talál­ha­tó egy Buda­pest har­ma­dá­nak meg­fe­le­lő terü­le­ten, és hogy milyen aktív idő­töl­té­si lehe­tő­sé­ge­ket kínál, de ugyan­ak­kor lépten-nyomon szem­be­jött velem külön­bö­ző nyelv­is­ko­lák aján­la­ta is.

(tovább…)