Miért éppen Málta?

2019.06.11.
Egyéb

Leg­el­ső láto­ga­tá­sunk előtt sokan mond­ták, hogy Mál­ta nekünk nem fog tet­sze­ni. Egy szi­get­cso­port a Föld­kö­zi-ten­ger köze­pén, amely tulaj­don­kép­pen egy nagy szik­la cse­kély zöld növény­zet­tel. Egy olyan ország, amely a tör­té­ne­lem évszá­za­dai, évez­re­dei alatt szám­ta­lan­szor gaz­dát cse­rélt, és amely­nek kul­tu­rá­ja éppen ezért igen össze­tett. Épp­úgy euró­pai, mint arab jegye­ket magán hor­doz a Buda­pest­nél is kisebb terü­le­tű tör­pe­ál­lam. Nem is értem, miért gon­dol­ták, de nagyot téved­tek – most már min­den­ki tud­ja – a ked­ves ismerősök! 

Mi első látás­ra bele­sze­ret­tünk, sőt soka­dik­ra is, és az is biz­tos, hogy folya­ma­to­san bővül még a mál­tai bakancs­lis­tánk meg­lá­to­ga­tan­dó helyek­kel, kipró­bá­lan­dó prog­ra­mok­kal. Ha engem kér­dez­tek, akkor recept­re írnám fel Mál­ta meg­lá­to­ga­tá­sát min­den­ki­nek! Lát­nia kel­le­ne min­den­ki­nek a saját sze­mé­vel, és átél­nie ezt a külön­le­ges vilá­got leg­alább egy­szer az életben!

Miért utazz Máltára? 

Muta­tok néhány okot, ami­ért meg­éri Mál­tát válasz­ta­ni úti cél­ként. Mind­emel­lett a tel­jes blo­got sze­ret­ném ennek a kér­dés­nek a meg­vá­la­szo­lá­sá­ra aján­la­ni, azaz sze­ret­ném folya­ma­to­san ötle­tek­kel és tip­pek­kel fel­csi­gáz­ni az érdek­lő­dé­se­te­ket, elő­se­gí­te­ni a dön­tést, hogy miért utaz­za­tok Máltára.

Két óra alatt köz­vet­len elér­he­tő Budapestről

Magyar­or­szág­ról Buda­pes­ten kívül 2019. ápri­li­sá­tól Deb­re­cen­ből is köz­vet­len elér­he­tő repü­lő­vel. Deb­re­cen­ből a Wiz­zair, Buda­pest­ről a Wiz­zair mel­lett a Rya­nair menet­rend­sze­rin­ti jára­ta­i­val utaz­ha­tunk Mál­tá­ra, lehe­tő­vé téve akár egy hét­vé­ge eltöl­té­sét is a szigetországban. 

Egész éves úti cél

Éghaj­la­tá­nak köszön­he­tő­en a nyá­ri fősze­zon a júni­us­tól októ­ber ele­jé­ig tar­tó idő­szak, iga­zán nap­sü­té­ses és for­ró. Télen a hó nem iga­zán ismert foga­lom, sok­kal inkább esős ez az évszak amely janu­ár­tól már­ci­us végé­ig tart. Kul­tu­rá­lis fel­töl­tő­dés­re, túrá­zás­ra és kirán­du­lá­sok­ra min­den hónap­ban töké­le­tes választás.

Évez­re­des tör­té­ne­lem, kultúra 

Mál­ta stra­té­gi­a­i­lag fon­tos elhe­lyez­ke­dé­se miatt folya­ma­to­san har­cok szín­te­re volt, sokan meg­for­dul­tak a Föld­kö­zi-ten­ger eme kis szi­ge­tén. Már a mega­li­ti­kus kor­tól kez­dő­dő­en talál­ha­tó­ak itt emlé­kek, majd a róma­i­ak­tól, az ara­bok­tól, de a leg­na­gyobb ma is érez­he­tő hatás a lovag­rend érke­zé­sé­vel és veze­té­sé­vel ala­kult ki. A leg­utób­bi brit ura­lom­ra is sok­he­lyütt emlé­kez­he­tünk. Érde­kes, szí­nes egy ország!

Cso­dá­la­tos ter­mé­sze­ti adottságok 

Már maga a ten­ger is önma­gá­ban lenyű­gö­ző, a kék min­den árnya­la­ta meg­ta­lál­ha­tó Mál­ta bár­me­lyik szi­ge­té­ről is cso­dál­juk. Mál­ta, Gozo és Comi­no körül hajó­ki­rán­du­lá­sok kere­te­in belül min­dent fel­fe­dez­he­tünk. Rej­tett bar­lan­gok, szik­la­kép­ződ­mé­nyek a par­tok men­tén vagy a szá­raz­föl­dön meg­annyi gya­log ösvény nyújt lehe­tő­sé­get a szi­ge­tek bebarangolására. 

Szá­munk­ra megfizethető

Mál­ta még azon desz­ti­ná­ci­ók közé tar­to­zik, ahol ugyan egy­re nagyobb – főleg nyá­ri idő­szak­ban – a turis­ták szá­ma, még­is kisebb költ­ség­ve­tés­ből is kihoz­ha­tó itt az uta­zás nyu­gat-euró­pai régi­ók­hoz viszonyítva.

Nyelv­ta­nu­lás

Mál­ta hiva­ta­los nyel­ve a mál­tai mel­lett az angol. A brit fenn­ha­tó­ság örök­sé­ge­ként kivá­ló ország az angol nyel­vet tanul­ni, gya­ko­rol­ni vágyók szá­má­ra. Szám­ta­lan nem­zet­kö­zi­leg elis­mert nyelv­is­ko­la kínál lehe­tő­sé­get egész évben rövi­debb-hosszabb ide­ig nyelv­ta­nu­lás­ra. Amíg dél­előtt az isko­la­pad­ban az ala­po­kat tanul­ja az ember, addig dél­után fel­fe­dez­he­ti Mál­ta szép­sé­ge­it vagy kife­küd­het a leg­kö­ze­leb­bi ten­ger­par­ti strand­ra. A tanu­lás ezzel nya­ra­lás­sá válik, ket­tő az egy­ben azért nem rossz dolog.

Búvár­ko­dás

Gyö­nyö­rű ten­ger­par­tok veszik kör­be Mál­tát, Gozót és Comi­nót kirs­tály­tisz­ta víz­zel, amely így kivá­ló tere­pet biz­to­sít a búvár­ko­dás sze­rel­me­se­i­nek. A merü­lé­sek egye­di élmé­nye­ket tar­to­gat­nak, szám­ta­lan érde­kes­sé­get a víz alatt, iga­zi búvár­él­mé­nye­ket sze­rez­het­nek itt a vál­lal­ko­zók záto­nyok­kal, bar­lan­gok­kal és hajó­ron­csok­kal. Kez­dők is talál­nak könnyű tere­pet, vala­mint búvár­is­ko­lák sora vár­ja az érdeklődőket.

Kül­föl­di esküvő 

Roman­ti­kus ten­ger­par­ti eskü­vő­re vágysz? Ne keresd tovább, Mál­ta ebben is töké­le­tes! Már maga a szi­get egy kis roman­ti­kus ékszer­do­boz, hát még ha a nagy napot min­den vele­já­ró­já­val itt töl­ti­tek. A te dol­god álmod­ni, és Mál­ta való­ra vált­ja azt. Legyen szó hiva­ta­los vagy szim­bo­li­kus eskü­vő­ről, lány­ké­rés­ről vagy nász­út­ról, Euró­pa egyik, ha nem a leg­va­rá­zso­la­to­sabb és leg­ide­á­li­sabb hely­szí­ne Málta.

Fotó­sok paradicsoma

Ren­ge­teg a fotó­té­ma alig több, mint 300 km² terü­le­ten. Mál­ta, Gozo és Comi­no kul­tu­rá­lis és ter­mé­sze­ti örök­sé­gei, a nyu­ga­ti és az arab voná­sok talál­ko­zá­sa, a mál­tai tra­dí­ci­ók mind épí­té­sze­ti mind kul­tu­rá­lis szem­szög­ből kivá­ló tere­pet biz­to­sí­ta­nak egy fotós szá­má­ra. Min­den­hol, min­den nap­szak­ban és évszak­ban talál­ni itt meg­fe­le­lő témát, kom­po­zí­ci­ót. Csak néz­ze­tek rá a mi képe­ink­re a blog­be­jegy­zé­sek­ben vagy köves­se­tek min­ket a Face­book- és Ins­ta­gram-olda­lun­kon, és meglátjátok!