Amit jó tudni!


Mire készülj, ha Mál­tá­ra uta­zol?
Lás­sunk néhány fon­to­sabb tényt és infor­má­ci­ót a szigetországról!

Mál­ta, mint úti cél

Euró­pa 5., a világ 9. leg­ki­sebb orszá­ga a Föld­kö­zi-ten­ge­ren, Szi­cí­lia part­ja­i­tól mind­össze 93 km-es távol­ság­ban. Fővá­ro­sa, Val­let­ta egy sza­bá­lyos négy­zet­há­ló sze­rint fel­épült fél­szi­ge­ten fek­szik, az UNESCO világ­örök­ség része.

Három fő szi­get­ből áll (plusz szám­ta­lan kisebb lakat­lan szi­get­ből): Mál­ta, Gozo és Comi­no, melyek közül utób­bi szin­te lakat­lan, de ide­gen­for­gal­mi szem­pont­ból fontos.

Milyen nyel­ven kommunikálj?

Hiva­ta­los nyel­ve a mál­tai és az angol. Mind­ket­tőt szin­te min­den­ki beszé­li, illet­ve a nagyobb szál­lo­dák­ban, turisz­ti­kai att­rak­ci­ók­nál az olasz, fran­cia és spa­nyol nyel­vet is sokan meg­ér­tik. Akkor se lepődj meg, ha a bolt­ban vagy a kávé­zó­ban magya­rul szol­gál ki a pincér!

Idő­zó­na, időmérés

Magyar­or­szág­hoz viszo­nyít­va nincs idő­el­to­ló­dás. A medi­ter­rán orszá­gok lévén a dél­utá­ni szi­esz­ta idő­re figyel­ni kell. A mál­tai embe­rek elég lazák, így az idő viszony­la­tá­ban néha az az érzé­sem, azt az elvet köve­tik, hogy „Ejj, ráérünk arra!”; úgy­is megvár”. 

Hogyan jut­hatsz el Máltára?

A Wiz­zair és a Rya­nair köz­vet­len jára­ta­i­val Buda­pest­ről nagy­já­ból két óra alatt elér­he­tő Luqa, Mál­ta rep­te­re. 2019. ápri­li­sá­tól Deb­re­cen­ből a Wiz­zair indít heti két­szer jára­tot. Bécs­ből az Air Mal­ta jára­ta­i­val is meg­kö­ze­lít­he­tő köz­vet­le­nül, érde­mes a jegy­ára­kat meg­néz­ni itt is.
Szi­cí­lia és Mál­ta között komp­össze­köt­te­tés van heti több alka­lom­mal. Eze­ket a jára­to­kat két útvo­na­lon a Vir­tu Fer­ri­es tár­sa­ság üze­mel­te­ti, így elér­he­tő a Val­let­ta – Cata­nia és a Val­let­ta – Poz­zal­lo útvonal.

Hogyan fedez­he­ted fel a szigeteket?

Mivel hosszú időn keresz­tül brit gyar­mat­bi­ro­da­lom volt, 1964-ben vált füg­get­len­né, 1974-ben jött lét­re a Mál­tai Köz­tár­sa­ság, és 1979-ben hagy­ta el az utol­só brit hadi­flot­ta a szi­ge­tet, ezért sok emlék még meg­ma­radt a bri­tek­től, mint pél­dá­ul a bal olda­li közlekedés.

A szi­ge­te­ken a tömeg­köz­le­ke­dést a busz szol­gál­ja ki, nincs se vonat, se met­ró, se vil­la­mos. Mál­ta és Gozo között kom­pok biz­to­sít­ják a köz­le­ke­dést, illet­ve Comi­no­ra kis­ha­jó­val jut­ha­tunk el. 

Autót bérel­ni érde­mes, de csak biz­tos bal olda­li veze­té­si tudás­sal. A par­ko­ló­he­lyek szá­ma nagy prob­lé­ma a szi­ge­ten, így fősze­zon­ban ez okoz­hat kel­le­met­len­sé­ge­ket. Robo­gó, quad és kerék­pár bér­lé­sé­re is van lehe­tő­ség, de ezt leg­in­kább Gozon érde­mes, per­sze ott is csak körültekintően.

Ha nem akarsz elekt­ro­ni­kai kütyük nél­kül maradni

A kon­nek­to­rok hasz­ná­la­tá­hoz átala­kí­tó szük­sé­ges, 240 V feszült­ség és három­ágú alj­za­tok van­nak a leg­több helyen (mint az Egye­sült Király­ság­ban). Fel­újí­tott 4- és 5‑csillagos szál­lo­dák­ban ez már kevés­bé gond, de inkább legye­tek felkészültek.

Mivel fizet­hetsz?

Mál­ta az EU tag­ja és a Schen­ge­ni öve­zet­hez tar­to­zik. Hiva­ta­los fize­tő­esz­kö­ze az EURO, bank­kár­tyát hason­ló­an az itt­ho­ni­ak­hoz szin­te min­den­hol elfo­gad­nak. Jó tanács: min­dig legyen nála­tok apró a buszo­zás­hoz, nyil­vá­nos WC hasz­ná­la­tá­hoz, és kisebb bol­tok­ban is jól tud jönni. 

Mikor utazz?

Az idő­já­rást tekint­ve Mál­ta éghaj­la­ta mele­gebb, mint Magyar­or­szá­gé, így a téli hóna­pok­ban is ide­á­lis úti cél lehet. A leg­csa­pa­dé­ko­sabb idő­szak álta­lá­ban janu­ár köze­pé­től már­ci­us ele­jé­ig tart. A nyár kife­je­zet­ten meleg, kevés az árnyé­kot adó növény­zet, viszont gyö­nyö­rű ten­ger­par­tok­kal ren­del­ke­zik. Kirán­du­lá­sok­ra, város­né­zé­sek­re a leg­ide­á­li­sabb ápri­lis-május, illet­ve szep­tem­ber-novem­ber. A ten­ger júni­us végé­től-júli­us­tól egé­szen októ­ber ele­jé­ig füröd­he­tő kelet-euró­pai mér­cé­vel mér­ve.
Mi már min­den évsza­kot kipró­bál­tunk, és bár­mi­lyen is az idő­já­rás, a napot tar­tal­ma­san és élmény­teli­en el lehet töl­te­ni, csak tájé­ko­zódj a lehetőségekről!

És, hogy

  • mit lehet Mál­tán látni, 
  • mit érde­mes csinálni, 
  • miket együnk-igyunk, és 
  • milyen itt az élet? 

Köves­sé­tek a blo­got, illet­ve Face­book-olda­lunkat, igyek­szem érde­kes blog­be­jegy­zé­sek, képek és vide­ók for­má­já­ban egy kis íze­lí­tőt adni nek­tek mindenről! 

Kér­dé­se­tek van?

Segít­ség­re len­ne szük­sé­ge­tek a mál­tai uta­zá­so­tok tervezésénél? 

Keres­se­tek biza­lom­mal az info@​maltaegyelmeny.​hu e‑mail címen vagy Facebook-üzenetben!