Rólunk


Mál­ta első látás­ra sze­re­lem volt szá­munk­ra, azóta pedig újra és újra elva­rá­zsol min­ket.
A szí­vünk csücs­ke ez a kis medi­ter­rán ország, így dedi­kál­tan lét­re­hoz­tuk a #kaland­lis­ta tra­vel blog „test­vé­re­ként” a Mál­ta egy élmény oldalt mint tájé­koz­ta­tó web­ol­dal és élmé­nye­ket tar­tal­ma­zó blog; amo­lyan úti­nap­ló és élménykönyv.

Ins­pi­rá­lódj & Utazz velünk!

A #kaland­lis­ta blog “szü­le­i­ként” sze­ret­nénk mind­azok­hoz köze­lebb hoz­ni Máltát, 

  • akik még nem jár­tak itt, 
  • akik sze­ret­nek szép képe­ket, vide­ó­kat nézegetni, 
  • akik egy kis ins­pi­rá­ci­ó­ra vágynak, 
  • akik ter­ve­zik az utazást, 
  • akik gya­kor­la­ti­as tip­pe­ket keresnek, 
  • akik érde­kes­sé­gek után kutat­nak, illet­ve mindazoknak, 
  • akik már jár­tak itt és visszavágynak.

Kér­dé­sed van? Tedd fel nekünk!
Elér­he­tő­sé­ge­ink: