Mi fér bele? Ötle­tek az útitervhez

2020.03.31.
Hasznos információk

Több­ször keres­nek meg a kér­dés­sel, hogy három, négy vagy öt napot töl­tünk Mál­tán, mi az ami ebbe bele­fér, mit ne hagy­junk ki a prog­ram össze­ál­lí­tá­sá­nál? Min­den­ki­nek igyek­szem egye­di­leg, egyén­re sza­bot­tan vála­szol­ni, a leg­fon­to­sabb dol­go­kat elmon­da­ni, és nem sze­ret­nék sem­mit kihagy­ni, így elkezd­tem jegy­ze­tel­ni az ehhez kap­cso­ló­dó gon­do­la­ta­i­mat, ötle­te­i­met. Most, ezen bejegy­zés­ben, össze­gyűj­töt­tem és adok egy-két tám­pon­tot úgy álta­lá­nos­ság­ban, hogy mi az, ami egy napos, fél napos időtöltés.

Min­de­nek­előtt, ami­re sze­ret­ném fel­hív­ni a figyel­met, hogy amennyi­ben busszal fede­zi­tek fel a szi­ge­tet, az uta­zás sok időt el tud ven­ni a nap­ból, hiá­ba kicsik a távol­sá­gok a tér­kép sze­rint. A menet­rend olyan ami­lyen, fősze­zon­ban nagy a zsú­folt­ság, a főbb útvo­na­la­kon dugók ala­kul­hat­nak ki, így érde­mes biz­tos­ra men­ni, és egy-egy nap­ra keve­seb­bet ter­vez­ni, mint álta­lá­ban tennénk.

Egész napos programok 

Val­let­ta és a Három város

Mál­ta fővá­ro­sa ugyan kis alap­te­rü­le­ten fek­szik, alig 1 km², de meg­annyi lát­ni­va­lót és érde­kes­sé­get tar­to­gat az ide­lá­to­ga­tók szá­má­ra. Aki még nem járt itt, annak alap­ból köte­le­ző, aki pedig már járt itt, annak nem is kell magya­ráz­ni, hogy miért kell fel­ke­res­ni (újra).

A Három város – Bir­gu, Seng­lea és Borm­la – a Nagy Kikö­tő túl­ol­da­lán helyez­ke­dik, amely váro­sok­ra cso­dás kilá­tás nyí­lik a val­let­tai Fel­ső Barak­ka kert­ből. A kilá­tás­ban való gyö­nyör­kö­dés után aján­lom, hogy a dél­utánt tölt­sé­tek el itt. 

Val­let­ta Water­front felő­li olda­lá­ról hajók indul­nak a Három város­hoz menet­rend sze­rint, vagy kipró­bál­hat­já­tok ezen az úton a dhagj­sa nevű tra­dí­ci­o­ná­lis, mál­tai csó­na­kot. Vissza­fe­le pedig kör­ben, busszal vissza­jut­hat­tok Val­let­ta, vagy­is Flo­ria­na buszvégállomására. 

Ez egy töké­le­tes, talán első szá­mú prog­ram­nak is mond­ha­tó Mál­tán, ha rövid időt tar­tóz­kod­tok itt, de minél töb­bet akar­tok lát­ni, kipróbálni. 

Mdi­na, Rabat és a Dingli-sziklák

Mdi­na, Mál­ta régi fővá­ro­sa, Csen­des-város­ként is ismert. Aki ellá­to­gat ide, egy való­di idő­uta­zá­son vesz részt, amel­lett hogy bete­kin­tést nyer­het Mál­ta tör­té­nel­mé­be. Rabat, tulaj­don­kép­pen a kül­vá­ro­sa, aho­va a busz is érke­zik vagy par­ko­ló­he­lyet kell talál­no­tok; Mdi­na ugyan­is a for­ga­lom elől elzárt. 

Javas­lom, dél­előtt fedez­zé­tek fel Mdi­na lát­ni­va­lót, fogyassza­tok el egy ebé­det a híres Fon­tan­el­la Tea Gar­den egyik pano­rá­más kilá­tást biz­to­sí­tó asz­ta­lá­nál, vagy az én ked­venc, kis tit­kos helye­men, a Ros­ma­ri­no udva­rán, majd sétál­ja­tok egy kiadó­sat Rabat utcá­in. Ezt köve­tő­en pedig száll­ja­tok busz­ra (201-es), amellyel tovább­utaz­hat­tok Ding­li­be vagy tel­je­sen a Ding­li-szik­lák felet­ti pano­rá­ma útig. Érde­mes itt egy rövi­debb-hosszabb sétát ten­ni, és ha idő­tök enge­di, a nap­le­men­te cso­dá­la­tos lát­vánnyal aján­dé­koz meg benneteket. 

Mars­ax­lokk és Marsaskala

Ennél a prog­ram­nál aján­lom, hogy ha tehe­ti­tek, idő­zít­sé­tek vasár­nap­ra, és indul­ja­tok el kora reg­gel. Mars­ax­lokk ugyan­is egy tün­dé­ri, szí­nes mál­tai halász­csó­na­kok­kal, luz­zuk­kal teli öböl­ben fek­szik, ahol min­den vasár­nap hal­pi­ac vár­ja a helyi­e­ket és a turis­tá­kat egy­aránt. Hatal­mas élmény, és mel­lett hagyo­má­nyos piac is láto­gat­ha­tó. A han­gu­lat miatt azon­ban bár­mi­kor meg­éri ide ellá­to­gat­ni, és anda­log­ni egyet a part men­tén, majd egy hal- vagy egyéb ten­ge­ri ételt elfo­gyasz­ta­ni vala­me­lyik étter­mé­ben; abban itt biz­to­sak lehet­tek, hogy fris­sen készül, ami elé­tek kerül. 

Dél­után, jól­la­kot­tan pedig köz­vet­len busz­já­rat­tal átme­het­tek Mar­sas­ka­la váro­sá­ba, ahol az öböl men­ti sétá­nyon végig­sé­tál­va meg­ta­lál­já­tok több száz méter hosszan elte­rü­lő sólepárlókat. 

Ha van ked­ve­tek és sze­ret­tek túráz­ni, akkor érde­mes a prog­ram­ba iktat­ni a fen­tebb emlí­tett két kis­vá­ros között talál­ha­tó St Peter’s Pool nevű cso­dás ter­mé­sze­ti lát­ni­va­lót; bát­rab­bak itt a víz­be ugrál­va meg is már­tóz­hat­nak jó idő esetén. 

Blue Grot­to és Hagar Qim, Mnajdra 

Lehet egy­sze­rű­en, köz­vet­len busz­já­rat­tal (74-es busz) Val­let­ta-ból a Blue Grot­tó­hoz, pon­to­sab­ban Wied iz-Zur­ri­eq-hez utaz­ni, így akár fél nap alatt is meg­va­ló­sít­ha­tó ez a prog­ram, de ha van egy tel­jes napo­tok, és több­re is kíván­csi­ak vagy­tok Mál­tá­ból, akkor egy kisebb túrát ajánlok. 

Ennek kere­té­ben indul­ja­tok Qren­di­ből, meg­néz­he­ti­tek dél­előtt a mega­li­ti­kus emlé­ke­ket, Hagar Qim és Mnajd­ra, majd a pano­rá­ma úton végig­sé­tál­va szu­per fotó­kat készít­het­tek a Wied iz-Zur­ri­eq és kör­nyé­ké­ről, és a szer­pen­ti­nes út előtt a kirán­du­ló­csó­na­kok kikö­tő­jé­ig len­cse vég­re kap­hat­já­tok a Blue Grot­tót a már-már iko­ni­kás­sá vált hely­ről, a pano­rá­ma terasz­ról. A hajó­ki­rán­du­lás után itt az öböl­ben meg is már­tóz­hat­tok Val­let­ta-ba való vissza­té­ré­se­tek előtt.

Gol­den Bay és Ghajn Tuffieha

Mál­tán homo­kos stran­dot talál­ni, ha für­dő­zés és napo­zás­ra vágy­tok, nem olyan könnyű. Nyá­ron ezért a Gol­den Bay igen zsú­folt néha, de érde­mes ide ellá­to­gat­ni. Még inkább érde­mes a fősze­zo­non kívül, mert akkor a kör­nyé­kén is könnyeb­ben tesz az ember egy túrát. 

Aján­lom figyel­me­tek­be a Ghajn Tuffieha‑t és vele együtt a talán kevés­bé nép­sze­rű Ghajn Tuf­fi­e­ha Bay‑t, amely a Gol­den Bay-től könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő, egy kis séta után gyö­nyö­rű kilá­tás­ban lesz része­tek. Ha nem vagy­tok tér­iszo­nyo­sak, akkor óva­to­san ugyan, de fel­mász­hat­tok e szik­la­kép­ződ­mé­nyek tete­jé­re, ahon­nan fan­tasz­ti­kus a lát­vány, zse­ni­á­lis fotó­kat lehet készíteni. 

Egy kis túrá­zás, ter­mé­sze­ti szép­sé­gek fel­fe­de­zé­se és mind­emel­lett egy kis pihe­nés, ami ebbe a nap­ba belefér.

Gozo, “Mál­ta kistestvére”

Sze­rin­tem örök dilem­ma, ha vala­ki rövid, pár napos kikap­cso­ló­dás­ra érke­zik Mál­tá­ra, hogy átmenjünk‑e Gozó­ra. Őszin­tén, nehéz ezt meg­vá­la­szol­ni, alap­ve­tő­en Gozo több napot is meg­ér, bőven van itt lát­ni­va­ló, de per­sze egy nap alatt is bete­kin­tést kap­ha­tunk a gozi­tá­nok vilá­gá­ba. Ha ügye­sen oszt­juk be az időt, tud­juk, hogy mit is aka­runk lát­ni, akkor azért min­den­képp érdemes.

Már maga a kom­po­zás a két szi­get között egy élmény. Itt ne felejt­sé­tek el, hogy Mál­tá­ról Gozó­ra tart­va nem kell menet­je­gyet vásá­rol­no­tok, azt majd a vissza­fe­le úton tud­já­tok meg­vál­ta­ni Mgarr kikö­tő­jé­nek termináljában.

Amennyi­ben átmen­tek, és való­ban egy napo­tok van, akkor a leg­éssze­rűbb meg­ol­dás, hogy könnyen köz­le­ked­je­tek és a lehe­tő leg­töb­bet lás­sá­tok, a hop on hop off busz­ra vál­ta­ni egy napos jegyet. Ezzel gya­kor­la­ti­lag min­den fon­tos neve­ze­tes­ség elér­he­tő. Több időt pedig ott töl­tö­tök el, ahol sze­ret­né­tek. Én javas­lom erre – első uta­zás alkal­má­val – a fővá­rost, Vic­to­ri­át avagy Raba­tot. Ezt a várost helyi köz­le­ke­dés­sel is könnyen elér­he­ti­tek a kikö­tő­ből, a ter­mi­nál előtt áll­nak meg a buszok.

Blue Lago­on, Comino

Alap­ve­tő­en ez nyá­ri prog­ram, ha jó idő van, szik­rá­zó nap­sü­tés, akkor mesés napot lehet itt eltöl­te­ni napoz­va, úsz­kál­va, kok­té­loz­va; ellen­ke­ző eset­ben nem éri meg, sze­zo­non kívül, az idő­já­rás miatt nem érhe­tő el ez a hajókirándulás.

Mál­tán a Cir­ke­w­wa-ba tar­tó busszal (101-es) el tud­tok jut­ni a kirán­du­ló­ha­jók indu­lá­si pont­já­ig, de nyá­ron több hajós prog­ram indul Sli­ema Fer­ris-től vagy Bug­ib­ba-ból is. Nem mel­les­leg, ha Gozón vagy­tok, akkor innen is indul­nak Comi­nó­ra hajók, tehát akár ezt is figye­lem­be vehe­ti­tek a tervezésnél.

Fél­na­pos programok

Mos­ta

A város fő neve­ze­tes­sé­ge a Mos­ta Rotun­da, amely Euró­pá­ban a 3. leg­na­gyobb alá­tá­masz­tat­lan kupo­lá­já­val ren­del­ke­ző dóm. Hatal­mas és gyö­nyö­rű épü­let kívül és belül egy­aránt, érde­mes fel­ke­res­ni. Ha pedig itt járunk, akkor a tete­jé­re is men­jünk fel, a kilá­tás pazar. Több legen­da is fűző­dik a tör­té­ne­té­hez, leg­is­mer­tebb a II. világ­há­bo­rú­ban a tetőn keresz­tül bere­pült bom­ba, amely nem rob­bant fel; ennek máso­la­ta ki is van állít­va a sekrestyében. 

Ezt a prog­ra­mot szok­tam aján­la­ni, ha a repü­lő­tök dél­után, este indul haza­fe­lé, és a dél­előt­töt még hasz­no­san töl­te­té­ne­tek el. 

A dóm bejá­ra­tá­val szem­ben, egy pici jobb kéz­re eső­en vagy egy kávé­zó-cuk­rász­da, ame­lyet jó szív­vel aján­lok nek­tek; a neve Cakebox.

Popeye Vil­lage

Sokat gon­dol­kod­tam azon, hogy ezt a prog­ra­mot az egy­na­po­sak közé vagy pedig ide sorol­jam, mert sze­rin­tem ez annyi­ra ember válo­gat­ja, és hogy ki mikor láto­gat Mál­tá­ra. Arra gon­do­lok, hogy nyá­ron ez egy szu­per hely, iga­zi élmény kicsik­nek és nagyok­nak, ami­kor is a fil­mes dísz­le­tek meg­te­kin­té­se és az inter­ak­tív ese­mé­nye­ken való rész­vé­tel mel­lett hajó­ki­rán­du­lás­ra mehe­tünk, füröd­he­tünk itt az öböl­ben, napoz­ha­tunk egyik másik nap­ágyon. Ború­sabb idő­ben és télen nyil­ván ezek elma­rad­nak, de élvez­ni és átven­ni a han­gu­la­tát a hely­nek, meg­in­ni egy kávét bár­mi­kor jó ötlet. 

Éppen ezért azt mon­dom, dönt­se el min­den­ki saját maga, mennyi időt szán rá; össze­köt­he­tő eset­leg egy Mel­li­e­ha Beach-en való stran­do­lás­sal vagy a Mel­li­e­ha temp­lo­má­nak és kör­nyé­ké­nek fel­fe­de­zé­sé­vel; eset­leg dél­előtt Popeye Vil­lage, dél­után hajó­ki­rán­du­lás és lazí­tás Comi­no szigetén.

St Julian’s és Sliema

Val­let­ta, Flo­ria­na-tól végig­hú­zó­dik a part men­tén egé­szen a Spin­o­la Bay-ig a Tower Road, ame­lyen ha vala­ki­nek van ked­ve kilo­mé­te­rek hosszan végig­sé­tál­hat. Ha csak egy részén sze­ret­né­tek, akkor szin­tén kel­le­mes kis prog­ram Sli­ema Fer­ri­es vagy Tig­né Point részé­től végig­sé­tál­ni a Macs­ka­park mel­lett, majd a Ball­uta Bay-en keresz­tül a Spin­o­la Bay-ig. A leg­jobb, ha ezen a kör­nyé­ken fog­lal­tok szál­lást, de ha nem, akkor is érde­mes erre a rész­re ellá­to­gat­ni egy nap, egy dél­után, amennyi idő­tök van. 

Útköz­ben a vége­lát­ha­tat­lan ten­ger lát­ké­pe mel­lett a fen­ti­e­ket érint­ve még aján­lom egy-egy meg­ál­ló­ra, kávé­ra vagy vacso­rá­ra a Ball­uta Bay-ben talál­ha­tó Bocconcino‑t vagy a Sli­ema, Cha­let-nál lévő Gab­ba­na étter­met. Igen, a két ked­venc helye­ink ezen a partszakaszon.

Nagy Kikö­tő Túra”, azaz a Grand Har­bour Tour 

Ez egy hajó­ki­rán­du­lás, amely Sli­ema Fer­ri­es-től indul, és bejárt­ja a Mar­sam­xett-öblöt, majd kör­be­ha­józ­zuk vele Valletta‑t, beha­józ­zuk a Nagy Kikö­tőt és a Három város körül is kör­be­né­zünk. Kicsit más szem­szög­ből is fel­fe­dez­het­jük így a lát­ni­va­ló­kat, más olda­lá­ról is meg­is­mer­het­jük a régi­ót és a köz­ben készí­tett fotók se a szok­vá­nyo­sak lesznek. 

Ezt a hajós prog­ra­mot szin­tén akkor aján­lom, ha mond­juk reg­gel, dél­előtt érkez­tek, és dél­után már bele­vet­né­tek maga­to­kat a meg­is­me­rés örö­mé­be, vagy fel­cse­ré­li­tek a prog­ra­mot Mos­tá­val, és az esti indu­lás előtt még elbú­csúz­ná­tok Val­let­ta-tól és Máltától.

A sor még bőven foly­tat­ha­tó len­ne és vál­toz­tat­ha­tó is ter­mé­sze­te­sen. Min­den ember­nek más az igé­nye, az idő­be­osz­tá­sa, élet­rit­mu­sa, ezért kér­de­zek min­dig vissza az érdek­lő­dé­si kör­re, hogy gye­rek­kel utaztok‑e vagy hol, mer­re fog­lal­ta­tok szál­lást, ha fel­ve­szi­tek velünk a kap­cso­la­tot.
A fen­ti össze­ál­lí­tás így a tel­jes­ség igé­nye nél­kül készült. Ötle­te­ket ad azon­ban mind­azok szá­má­ra, akik első alka­lom­mal láto­gat­nak Mál­tá­ra, és a lehe­tő leg­töb­bet sze­ret­nék meg­néz­ni a főbb neve­ze­tes­sé­gek közül. Keres­se­tek biza­lom­mal az [email protected]​maltaegyelmeny.​hu e‑mailen vagy a Face­book olda­lun­kon keresz­tül, ha továb­bi kér­dé­se­tek van!