Nyelv­ta­nu­lás Máltán

2019.06.11.
Egyéb

Annak ide­jén, mikor elő­ször készül­tünk ellá­to­gat­ni Mál­ta szi­ge­té­re, sokat olvas­tam róla. Arról, hogy milyen gaz­dag tör­té­nel­me van a kis szi­get­nek a Földközi-tenger köze­pén, hogy mek­ko­ra kul­tu­rá­lis múlt­tal ren­del­ke­zik, hogy mennyi gyö­nyö­rű ter­mé­sze­ti szép­ség talál­ha­tó egy Buda­pest har­ma­dá­nak meg­fe­le­lő terü­le­ten, és hogy milyen aktív idő­töl­té­si lehe­tő­sé­ge­ket kínál, de ugyan­ak­kor lépten-nyomon szem­be­jött velem külön­bö­ző nyelv­is­ko­lák aján­la­ta is.

Már akkor elját­szot­tunk a gon­do­lat­tal, hogy milyen lehet egy kül­föl­di nyelv­ta­nu­lás, nem beszél­ve arról, hogy egy olyan ország­ban, ahol szin­te egész évben jó idő van, min­dig kel­le­mes a klí­ma és min­dig van mit csi­nál­ni isko­lán kívül is. Egy olyan ország­ban, ahol az angol hiva­ta­los nyelv, ahol ezért a hét­köz­na­pi élet­ben is gya­ko­ro­lod, hasz­ná­lod a már meg­lé­vő tudá­so­dat, de mind­emel­lett tulaj­don­kép­pen nya­ralsz is. 

Mi bevál­lal­tuk! 2018 nya­rán része­se­i­vé vál­tunk egy szu­per nyelv­is­ko­la éle­té­nek St Juli­ans-ben, ame­lyet nagyon a szí­vünk­be zár­tunk, és bár­mi­kor újrakezdenénk! 

A #kaland­lis­ta blo­gon írtam akkor róla egy tel­jes élmény­be­szá­mo­lót, ame­lyet aján­lok figyel­me­tek­be, ha kacér­kod­tok egy mál­tai angol nyelv­tan­fo­lyam­mal! Ter­mé­sze­te­sen kér­dé­se­i­tek­re is szí­ve­sen vála­szo­lok ezek mellett.

Mál­ta több ezer éves vál­to­za­tos és izgal­mas tör­té­nel­mi múlt­tal ren­del­ke­zik stra­té­gi­a­i­lag fon­tos, köz­pon­ti elhe­lyez­ke­dé­se miatt. 1800-tól kezd­ve brit gyar­mat­bi­ro­da­lom volt egé­szen 1964-ig, amely a mai napig sok helyütt meg­mu­tat­ko­zik, így a nyelv­hasz­ná­lat­ban is. Eképp kivá­ló hely­szín, ha vala­ki gya­kor­la­ti angol nyelv­ta­nu­lás­ra adja a fejét. Szám­ta­lan nyelv­is­ko­la talál­ha­tó leg­fő­képp Sli­ema és St Juli­ans kör­nyé­kén, ame­lyek magas szin­tű okta­tást biz­to­sí­ta­nak, és nem­zet­kö­zi­leg elismertek.

Egy­ér­tel­mű­en vissza­vá­gyunk, és bár­mi­kor újra­kez­de­nénk ezt a mál­tai angol nyelv­ta­nu­lá­sos kalandot!

Mál­ta szu­per hely, ha lát­ni­va­lók­ra is vágysz egy átta­nult dél­előtt után, ha strand­ra vágysz, mert abból sok és sok­fé­le van, ha angol nyel­vű kör­nye­zet­re vágysz az isko­lán kívül is, hiszen Mál­tán ma már szin­te töb­ben beszél­nek ango­lul, mint mál­ta­i­ul. Ha nem pont nyá­ron érke­zel, akkor is nagy a való­szí­nű­sé­ge a jó idő­nek, de leg­alább­is mínu­szok nin­cse­nek, sőt volt olyan év, ami­kor novem­ber­ben is lehe­tett für­de­ni a ten­ger­ben és az euró­pai nagy­vá­ro­sok közül Val­let­ta veze­ti a téli átlag közép­hő­mérs­éle­tet muta­tó lis­tát. Mál­ta min­den kor­osz­tály szá­má­ra tar­to­gat izgal­mat, aktív kikap­cso­ló­dást és szám­ta­lan múze­u­ma közül is választ­ha­tunk, ha épp egy esős nap­ra vir­rad. Ang­lia álta­lá­nos borús, szür­ke hét­köz­nap­ja­i­val szem­ben min­den­képp Mál­ta az ide­á­lis hely, illet­ve az árszín­vo­nal, az árak is Mál­ta irá­nyá­ba dön­tik a mér­leg nyel­vét, hiszen sok­kal meg­fi­zet­he­tőbb itt min­den. Az összes cso­port­társ kivé­tel nél­kül a nap­sü­tést, a ten­gert emlí­tet­te első­ként arra a kér­dés­re, hogy miért válasz­tot­ta Mál­tát nyelv­ta­nu­lás­ra, illet­ve a lát­ni­va­lók soka­sá­gát, még a mad­ri­di és az olasz diák­társ is.

Min­den­ki­nek csak javas­lom, hogy mer­jen bele­vág­ni, garan­tált az élet­re szó­ló élmény, és a befek­te­tés meg­té­rü­lé­se iga­zá­ból csak raj­ta­tok múlik!