5+1 strand Mál­tán – a mi kedvenceink

2019.06.16.
Strandok & Öblök

Mál­ta egész éves úti­cél, tele tör­té­nel­mi és kul­tu­rá­lis lát­ni­va­lók sorá­val, tra­dí­ci­ók­kal és szo­ká­sok­kal, ame­lye­ket való­ban egy élmény fel­fe­dez­ni. Mind­emel­lett azon­ban szám­ta­lan ter­mé­sze­ti kincs rej­tő­zik Mál­tán, Gozón és Comi­nón, ezek­ről se feled­kez­zünk meg! Nyá­ron ter­mé­sze­te­sen a gyö­nyö­rű ten­ger­par­tok a leg­ke­re­set­teb­bek, legyen szó napo­zás­ról és für­dő­zés­ről vagy akár vízis­por­tok­ról, nehéz válasz­ta­ni a szebb­nél szebb lehe­tő­ség közül. Ebben a cikk­ben meg­mu­ta­tom egy­részt a leg­is­mer­teb­be­ket, más­részt a szá­mom­ra vala­mi­ért kiemel­ke­dő­e­ket sor­rend fel­ál­lí­tá­sa nél­kül, illet­ve a tel­jes­ség igé­nye nélkül. 

TOP 5 strand Mál­tán (+1 Gozon)

Mel­li­e­ha Bay 

Mál­ta leg­na­gyobb homo­kos strand­ja, amely egy­ben az egyik leg­nép­sze­rűbb is. A helyi­ek is elő­sze­re­tet­tel kere­sik fel ezt az öblöt hét­vé­gen­te, így ilyen­kor való­ban nagy lehet a tömeg. Las­san mélyü­lő a part­vo­nal, tehát kitű­nő válasz­tás a gyer­me­kes csa­lá­dok­nak vagy azok szá­má­ra, akik bizony­ta­lan úszók. Mál­ta észa­ki részén fek­szik Mel­li­e­ha váro­sa alatt, útköz­ben Cir­ke­w­wa felé, ahon­nan a gozói kom­pok indul­nak. Könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő busszal mind Bug­gi­ba, Qaw­ra, mind Sli­ema, St Juli­ans üdü­lő­öve­ze­te­i­ből. Szám­ta­lan étte­rem, kávé­zó talál­ha­tó a közel­ben; nap­er­nyőt, nyug­ágyat bérel­he­tünk itt; illet­ve vízi spor­tok is űzhe­tők a vízi­men­tők­kel őrzött strandon.

Gol­den Bay

A másik ismert, köz­ked­velt homo­kos ten­ger­par­ti strand a Gol­den Bay, Mál­ta észak-nyu­ga­ti részén. Ez a váro­sok­tól jóval távo­labb esik, a Radis­son szál­lo­da­lánc üze­mel­tet mel­let­te egy hatal­mas szál­lo­da­komp­le­xu­mot, és egy-két kisebb büfé szol­gál­ja még ki az ide­lá­to­ga­tók igé­nye­it, más itt iga­zá­ból nincs. Maga a finom­ho­mo­kos ten­ger­part kivé­te­lé­vel. A Gol­den Bay az elsők közt sze­rez­te meg a kék zász­lós minő­sí­tést. Nép­sze­rű hely gril­le­zés­re főként pén­te­ken és szom­ba­ton, illet­ve ezt is nyu­god­tan aján­lom kis­gyer­me­kek­kel. Ami még mel­let­te szól, hogy a kör­nyé­ken talál­ha­tó nem messze a Ghajn Tuf­fi­e­ha ter­mé­sze­ti kép­ződ­mény vagy a Ghajn Tuf­fi­e­ha-torony, ahon­nan mese­sze­rű kilá­tás nyí­lik, így egy dél­előt­ti kirán­du­lást köve­tő­en édes a pihe­nés a ten­ger­par­ton, nem igaz?

Ghajn Tuf­fi­e­ha Bay

Ha már emle­get­tem, akkor áll­jon itt követ­ke­ző­ként a sor­ban a Ghajn Tuf­fi­e­ha Bay, ami sze­rin­tem az egyik leg­sze­met­gyö­nyör­köd­te­tőbb kilá­tás­sal ren­del­ke­zik. Itt talál­ha­tó maga a Ghajn Tuf­fi­e­ha, az “Alma sze­me”, ame­lyet érde­mes meg­mász­ni tény­leg, bele­szé­dül­ni a lát­vány­ba, cso­dás kilá­tó­pont. A Gol­den Bay mel­lett talál­ha­tó, egy kis szik­la­csúcs a Ghajn Tuf­fi­e­ha-toronnyal választ­ja el őket egy­más­tól. Van itt egy viszony­lag nagy par­ko­ló, ahon­nan mint­egy két­száz lép­cső vezet le a homo­kos ten­ger­part­hoz. Saj­nos nem mond­ha­tom, hogy ez kevés­bé ismert és jóval keve­sebb a láto­ga­tó, de van egy olyan külön­le­ges atmosz­fé­rá­ja a hely­nek, amely Mel­li­e­ha Bay és a Gol­den Bay strand­jai helyett még­is inkább ezt aján­la­nám elsőként.

Para­di­se Bay

Egy kicsi ter­mé­sze­tes öböl a Para­di­se Bay Cir­ke­w­wa, azaz a Gozó­ra indu­ló komp­ter­mi­nál köze­lé­ben. Magas szik­lák­kal körül­ölelt hely nagy­sze­rű kilá­tás­sal egé­szen Gozó­ig. Ez sok­kal kisebb és eldu­got­tabb is, mint az előb­bi­ek­ben emlí­tet­tek, egy növé­nyek­kel, kert­tel sze­gé­lye­zett lép­cső­so­ron lehet meg­kö­ze­lí­te­ni. Maga a strand homo­kos, kris­tály­tisz­ta vizű és las­san mélyü­lő, ezért gye­rek­ba­rát­nak is mond­ha­tó. Bár itt a gye­re­ke­ket sze­rin­tem nem a ten­ger, sok­kal inkább a tar­ka-bar­ka jól táp­lált macs­kák fog­ják leköt­ni. Kivá­ló hely egyéb­ként a snor­ke­le­zés­re is a Para­di­se Bay. Nyá­ri hét­vé­gé­ken ked­velt a fia­ta­lok köré­ben, még bulik is szer­ve­ződ­nek itt néha.

Ball­uta Bay

Oké-oké, aki köve­ti régebb óta a ‘Mál­ta egy élmény’ face­book oldalt, az már tud­hat­ja, hogy nekem a Ball­uta Bay abszo­lút favo­ri­tom min­den szem­pont­ból. Itt talál­ha­tó Mál­ta leg­fi­a­ta­labb homo­kos strand­ja nagyon impo­záns, han­gu­la­tos közeg­ben. Egy pici váro­si épí­tett stran­dot kép­zel­je­tek el, amit homok­kal töl­töt­tek fel 2018 nya­rán. Az őszi idő­szak heves eső­zé­sei azon­ban szin­te tel­je­sen meg­sem­mi­sí­tet­ték, de a mál­ta­i­ak nem hagy­ták annyi­ban, újra­épí­tet­ték. Szí­vem­nek azért is ked­ves, mert az öböl ten­ger­part­já­nak ren­de­zé­sé­nél, a strand kiépí­té­sé­nél St Juli­ans-ben vol­tunk, és nap­ról nap­ra lát­tuk ahogy szépül. 

Mgarr ix-Xini, Gozo

A +1 ked­venc strand Mál­tán pedig ix-Xini, pon­to­sab­ban ez Gozón talál­ha­tó, és való­ban egy tit­kos kis ékszer­do­boz a fes­tői öböl. Ezt autó­val tud­já­tok meg­kö­ze­lí­te­ni San­nat irá­nyá­ból a táb­lá­kat követ­ve. Mgarr ix-Xini kavi­csos strand­ját oldal­ról hatal­mas szik­lák veszik körül, kris­tály­tisz­ta a víz, amely remek lehe­tő­sé­get kínál a búvár­ko­dás­ra, víz alat­ti fény­ké­pek készí­té­sé­re. Iga­zán nyu­godt, fes­tői kör­nye­zet­ben ejtőz­he­tünk itt. Nép­sze­rű­sé­gét az utób­bi egy-két évben “A ten­ger­nél / By the sea” című film növel­te, ame­lyet Ange­li­na Jolie és Brad Pitt itt for­ga­tott ebben az öbölben.

Mál­ta part­jai közül jóné­hány a Föld­kö­zi-ten­ger leg­tisz­tább víz­mi­nő­sé­gű strand­jai közé tar­to­zik, és a leg­job­bak lis­tá­ján sze­re­pel­nek. Szá­mos hely kék zász­lós minő­sí­tés­sel is ren­del­ke­zik, ami azt jelen­ti, hogy meg­fe­lel­nek a fenn­tart­ha­tó­ság elvá­rá­sa­i­nak, a kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dás, a biz­ton­ság szabványainak.

A leg­több strand köves, szik­lás, de ahogy a fel­so­ro­lás­ból is lát­szik, talál­ni azért homo­kos stran­dot is. Érde­mes az egész szi­ge­tet für­dő­ru­ha és töröl­kö­ző kísé­re­té­ben fel­fe­dez­ni, cso­dás kis öblök­re, eldu­gott part­sza­ka­szok­ra lel­he­tünk, ahol azért egy kis láb­ló­ga­tást ne hagy­ja­tok ki! 

Élvez­zé­tek Mál­tát, a nap­sü­tést és a cso­dás ten­ger­par­to­kat, mert nem szen­ved belő­le hiányt ez a piciny kis ország!