Red Tower (Vörös-torony)

Red Tower (Vörös-torony)

Van egy vörös­lő erőd a Mel­li­e­ha Bay felett, ame­lyet messzi­ről kiszúr magá­nak az ember, és egy­sze­rű­en kíván­csi lesz, mi is ez pon­to­san, milyen is lehet köze­lebb­ről. Meg­mu­ta­tom most nek­tek ezt, a Vörös-tor­nyot, vagy ahogy hiva­ta­lo­san hív­ják, a Szent Ágota-tornyot. 

Gardjola Gardens, Senglea

Gard­jo­la Gar­dens, Senglea

A Három város egyi­ké­nek, Seng­lea-nak kitű­nő pihe­nő és kilá­tó­pont­ja a Gard­jo­la Gar­dens. Sze­rin­tem már csak ezért a lát­vá­nyért és néhány fotó­ért is meg­éri idá­ig eljönni. 

Mdina

Mdi­na

A “csen­des város”, Mál­ta egy­ko­ri fővá­ro­sa, Mdi­na a szi­get köze­pén talál­ha­tó. Egy város­fal­lal és kapuk­kal kör­be­vett nagyon han­gu­la­tos közép­ko­ri város, melyet vétek len­ne kihagy­ni egy mál­tai uta­zás alkalmával. 

Marsaxlokk

Mars­ax­lokk

Ez a kis halász­fa­lu volt az első kihagy­ha­tat­lan hely, lát­ni­va­ló, ame­lyet még a leg­el­ső mál­tai uta­zá­sunk előtt fel­vet­tem a bakancs­lis­tánk­ra. Sok mesés fotót lát­tam már róla, és tud­tam, hogy nekem ezt lát­nom kell élő­ben, ott a helyem, csak jólé­rez­he­tem magam szí­nes öblé­nek part­ján, iga­zi mál­tai hangulatban. 

Mosta Rotunda

Mos­ta dóm

Közép-Málta lát­ni­va­lói közül kiemel­ke­dő Mos­ta. A leg­na­gyobb – a szó szo­ros értel­mé­ben – és a leg­lát­vá­nyo­sabb a dóm, vagy köz­is­mer­teb­ben a Rotun­da, melyet érde­mes fel­ven­ni a meg­lá­to­ga­tan­dó mál­tai helyek lis­tá­já­ra. Messzi­ről fel­is­mer­ni vörös­lő kupo­lá­ját, amely közel­ről még leg­nyű­gö­zőbb, elhi­he­ti­tek. Mi meg­néz­tük, nem is egy­szer, mert vissza-vissza­csá­bít­ja a látogatót.