Mos­ta dóm

Látnivalók & Városok
Temlomok & Katedrálisok

Közép-Málta lát­ni­va­lói közül kiemel­ke­dő Mos­ta. A leg­na­gyobb – a szó szo­ros értel­mé­ben – és a leg­lát­vá­nyo­sabb a dóm, vagy köz­is­mer­teb­ben a Rotun­da, melyet érde­mes fel­ven­ni a meg­lá­to­ga­tan­dó mál­tai helyek lis­tá­já­ra. Messzi­ről fel­is­mer­ni vörös­lő kupo­lá­ját, amely közel­ről még leg­nyű­gö­zőbb, elhi­he­ti­tek. Mi meg­néz­tük, nem is egy­szer, mert vissza-vissza­csá­bít­ja a látogatót. 

Mére­te­i­vel igen elő­ke­lő helyen áll Euró­pá­ban, a leg­el­fo­ga­dot­tab méré­sek sze­rint a 3. leg­na­gyobb a kon­ti­nen­sen. 1833 – 71 között épült a római Pant­he­on min­tá­já­ra, és csu­pán a Szent Péter Bazi­li­ka és az isz­tam­bu­li Hagia Sophia nagyobb nála. Elkép­zel­he­tet­len össze­ge­ket emész­tett fel az épí­té­se, és a befe­je­zé­sé­ben már önkén­te­sek is részt vet­tek. A fő lát­vá­nyos­sá­ga a hatal­mas kupo­la, mely 39 m szé­les és ezzel Euró­pa negye­dik leg­na­gyobb alá­tá­masz­tat­lan kupo­lá­ja. A Rotun­dát a régi temp­lom köré épí­tet­ték áll­vány­zat nél­kül. Mikor elké­szült a kupo­la, mind­össze egy hét alatt elbon­tot­ták aló­la a régi Tumas Dingli-féle temp­lo­mot. Hihe­tet­len mind a magas­sá­ga, mind a szép­sé­ge. Mikor elő­ször belép­tem kapu­ján magá­val raga­dott a lát­vány, és szin­te bele­szé­dül­tem a lát­vány­ba, ahogy per­ce­kig csak néz­tem fel­fe­lé és kör­be sétáltam. 

Egy oldal­só sek­res­tye múze­um­ként funk­ci­o­nál, ahol töb­bek közt a Mosta-i dóm makett­je mel­lett annak a II. világ­há­bo­rús bom­bá­nak a máso­la­ta is kiál­lí­tás­ra került, – annak tör­té­ne­tét bemu­tat­va – amely 1942. ápri­lis 9-én épp az esti mise köz­ben esett a kupo­lán át a pad­ló­ra, ahol a cso­dá­val hatá­ros módon végig­gu­rult a padok közt, de nem rob­bant fel a majd’ ötven kilós szer­ke­zet. A val­lá­sos mos­ta­i­ak ezt égi cso­da­ként köny­vel­ték el. Az ere­de­tit egyéb­ként Valletta-ban őrzik a Had­tör­té­ne­ti Múzeumban.

A Mosta‑i dómot Szent Mári­á­nak szen­tel­ték fel, így augusz­tus 15-én hatal­mas ünnep­lés, úgy­ne­ve­zett fes­ta van a város­ban, mely­nek kere­té­ben a dómot is pom­pá­san fel­dí­szí­tik, este pedig tűzi­já­ték­ban gyönyörködhetünk. 

A belé­pő 2 EUR, illet­ve meg­nyi­tot­ták a kupo­la kilá­tó­te­ra­szát is a nagy­kö­zön­ség előtt, így amennyi­ben meg­szem­lél­nénk felül­ről is a várost, illet­ve a kör­nyé­ket, akkor a kom­bi­nált jegyért 5 EUR‑t kell fizetnünk. 

Önma­gá­ban is ellá­to­gat­hat­tok ide, mond­juk, ha dél­után vagy késő este indul a repü­lő­gé­pe­tek haza, de össze is köt­he­ti­tek ezt a prog­ra­mot pél­dá­ul a San Anton ker­tek meg­lá­to­ga­tá­sá­val – főleg nyá­ron – Attardban. 

Adok még egy tip­pet! Ha hát­tal áll­tok a Mos­ta Rotun­dá­nak, a kör­for­ga­lom túl­ol­da­lán jobb kéz­re van egy iste­ni finom süte­mé­nye­ket és kávé­kat fel­szol­gá­ló hely, a The Cake Box. Néz­ze­tek be, nagyon han­gu­la­tos kis hely! 

Mosta Rotunda