Red Tower (Vörös-torony)

Látnivalók & Városok
Erődök

Van egy vörös­lő erőd a Mel­li­e­ha Bay felett, ame­lyet messzi­ről kiszúr magá­nak az ember, és egy­sze­rű­en kíván­csi lesz, mi is ez pon­to­san, milyen is lehet köze­lebb­ről. Meg­mu­ta­tom most nek­tek ezt, a Vörös-tor­nyot, vagy ahogy hiva­ta­lo­san hív­ják, a Szent Ágota-tornyot. 

A tor­nyot 1647-ben Las­caris nagy­mes­ter épít­tet­te, hogy a Mál­ta és Gozo közöt­ti szo­rost meg­fi­gye­lés alatt tud­ják tar­ta­ni, illet­ve Comi­no szi­ge­té­re is rálá­tást biz­to­sít­son. A tor­nyot Szent Ágo­tá­nak aján­lot­ták, innen ered a hiva­ta­los neve, és egy kis kápol­nát is emel­tek a torony­ban a szent képé­vel. Bár Szent Ágo­ta nem kötő­dik szo­ro­san Mál­tá­hoz, a dön­tést olasz hatás­nak köszönhetjük. 

A messzi­ről jóval nagyobb­nak tűnő négy­zet alap­raj­zú, négy­tor­nyos erőd a lova­gok ide­jé­ben nagy­já­ból ötven ember kényel­mes elszál­lá­so­lá­sát biz­to­sí­tot­ta. A tetőn a védel­mi funk­ció biz­to­sí­tá­sá­ra öt ágyú is helyet kapott. A bejá­ra­tot ma egy fa hídon keresz­tül köze­lít­het­jük meg a műút­ról, de koráb­ban való­szí­nű­leg itt egy fel­von­ha­tó híd állt. Az épü­let körül egy kisebb zöld­öve­zet­ben sétál­ha­tunk, illet­ve ha vala­ki autó­val láto­gat el ide, akkor egy néhány férő­he­lyes par­ko­ló is kiala­kí­tás­ra került. 

A fala­kon kör­be lehet sétál­ni, amennyi­ben nyit­va talál­juk az erő­döt, és amo­lyan 360 fokos pano­rá­má­ban gyö­nyör­köd­he­tünk. Ellát­ni az egyik olda­lán tény­leg Gozo part­vi­dé­ké­ig, a mási­kon pedig Mel­li­e­ha és Gha­dir tér­sé­gét fedez­het­jük fel madártávlatból.

Aki szí­ve­sen túrá­zik, az Mál­tán jól fog­ja érez­ni magát. Vezet egy túra­út­vo­nal Cir­ke­w­wa-tól a Vörös-torony érin­té­sé­vel Mel­li­e­ha Beach-ig, ame­lyet mi is bejár­tunk, érde­mes bár aján­lott a nagyobb mennyi­sé­gű víz és túra­ba­kancs még téli idő­pont­ban is. Ha kevés­bé meg­er­öl­te­tő kirán­du­lást válasz­ta­nánk, akkor Mel­li­e­ha Bay-től sétál­junk el ide­á­ig, ezt végig műúton meg­te­het­jük, illet­ve a Vörös-torony­tól tovább­ha­lad­va pár száz méte­ren belül – szint egye­nes­ben – elér­jük az egy­ko­ri radar állo­mást, amely Mál­ta leg­ma­ga­sabb pont­ján van állítólag. 

Irány, fedez­zé­tek fel Máltát!

Red Tower (Vörös-torony)