Gard­jo­la Gar­dens, Senglea

Látnivalók & Városok
Erődök/Kertek & Parkok

A Három város egyi­ké­nek, Seng­lea-nak kitű­nő pihe­nő és kilá­tó­pont­ja a Gard­jo­la Gar­dens. Sze­rin­tem már csak ezért a lát­vá­nyért és néhány fotó­ért is meg­éri idá­ig eljönni. 

A Három város – Bir­gu (Vit­to­ri­o­sa), Seng­lea (L‑Isla) és Bormla(Cospicua) – a Nagy Kikö­tő túl­ol­da­lán helyez­ke­dik el, Val­let­ta Fel­ső Barak­ka kert­jé­ből pom­pás kilá­tás nyí­lik ezek­re a váro­sok­ra. Ha innen néz­zük, akkor a fél­szi­ge­tek közül a jobb­ra eső Seng­lea, amely­nek végé­ben lát­ha­tó a Gard­jo­la Gardens. 

Seng­lea csú­csán, a fala­kon talál­juk a képes­la­pok­ról, pros­pek­tu­sok­ból jól ismert kis őrto­ronnyal ezt a köz­par­kot. De La Seng­le nagy­mes­ter épí­tet­te 1551-ben, ahon­nan jól fel­ügyel­he­tő volt a Nagy Kikö­tő, a St Ange­lo-erőd és Val­let­ta is. A már iko­ni­kus­sá vált hat­szög­le­tű abla­kos őrto­rony, a vedet­te benyú­lik a ten­ger fölé, és raj­ta három fon­tos, szim­bo­li­kus farag­vány fedez­he­tő fel. Egy nagy szem, egy fül és egy madár. Az előb­bi­ek az éber­sé­get szim­bo­li­zál­ják, illet­ve a madár egy peli­kán, aki az éle­tét is adja kicsi­nye­i­ért, egy követ tart a lábán, hogy ha elalud­na és a kő leesik, azon­nal felébredjen. 

A kilá­tás Val­let­ta-ra innen mesés, a Nagy Kikö­tő felő­li olda­lát egé­szé­ben belát­ni a kert­ből. Fel­fe­dez­het­jük innen más szem­szög­ből a Barak­ka ker­te­ket, a Barak­ka lif­tet, a Vic­to­ria Gate-et és a varázs­la­tos val­let­tai lakó­há­zak sűrű­jét. Mind­emel­lett hűsí­tő árnyé­kot adó fák alatt pihen­he­tünk meg egy kis szö­kő­kút cso­bo­gá­sát hall­gat­va város­né­zé­sünk során. 

Val­let­ta 2018-ban Euró­pa Kul­tu­rá­lis Fővá­ro­sa volt, és ez alka­lom­ból ide, a Gard­jo­la Gar­dens alá a falak­ra elhe­lyez­tek egy hatal­mas “Val­let­ta 2018” fel­ira­tot, amely egész évben emlé­kez­tet­te a láto­ga­tó­kat erre az elismerésre. 

És jöj­jön egy tuti tipp:

A Mál­tai Regat­ta erről a kilá­tó­pont­ról kivá­ló­an élvez­he­tő, idén tavasszal meg­ta­pasz­tal­tuk! Ha vala­ki szep­tem­ber 8‑án vagy már­ci­us 31-én jár a szi­ge­ten, az része­sé­vé vál­hat ennek a tra­di­ci­o­ná­lis sport­ese­mény­nek. 1955 óta ver­seny­sze­rű­en meg­ren­de­zés­re kerül az ese­mény szep­tem­ber 8‑án, mikor Mál­ta az 1565-ös törö­kök felet­ti győz­tes Nagy Ost­rom­ra emlé­ke­zik, illet­ve a bri­tek kivo­nu­lá­sá­nak emlé­ké­re már­ci­us 31-én is meg­tart­ják. A regat­tán a Nagy Kikö­tő váro­sa­i­nak csa­pa­tai mérik össze ere­jü­ket külön­bö­ző hajó­ka­te­gó­ri­ák­ban és kor­osz­tá­lyok­ban. A szep­tem­ber 8‑i azért is érde­kes és fon­tos ese­mény Seng­lea-nak, mert ez a város búcsú­nap­ja is, ami­kor kör­be­vi­szik Mária szob­rát egy kör­me­net­ben és iga­zi fes­ta, ünnep­lés van aznap. 

Láto­gas­sa­tok el ide a dél­utá­ni, késői órák­ban, legyen ez a befe­je­zé­se egy a Három város­ban tett láto­ga­tá­so­tok­nak, mél­tó zárá­sa lehet a napnak!

Gardjola Gardens, Senglea