Köz­le­ke­dés Máltán

2020.03.02.
Hasznos információk

Busz van, más nincs. 

Na jó, ez így erős meg­fo­gal­ma­zás, mert per­sze autót bérel­he­tünk, ha van jogo­sít­vá­nyunk, és nem ria­dunk vissza a bal olda­lon való köz­le­ke­dés­től. Fel­pat­tan­ha­tunk egy robo­gó­ra is, de Mál­tán azért ezzel óva­to­san; nem annyi­ra jel­lem­ző köz­le­ke­dé­si esz­köz, mint más dél-euró­pai régi­ó­ban, mond­juk Görög­or­szág­ban vagy Olasz­or­szág­ban. Mind­emel­lett ott a kerék­pár, a quad vagy a gya­log­lás, de eze­ket inkább egy-egy kirán­du­lás­ra, túrá­ra java­sol­nám. Egy­szó­val marad a busz mint tömeg­köz­le­ke­dé­si esz­köz, ha fel akar­juk fedez­ni a szigetet. 

Köz­le­ke­dés egy­kor és ma Máltán

A 19. szá­zad­ban Mál­tán is meg­je­lent a vas­úti köz­le­ke­dés, mely 1883-ban indult be az ország egyet­len kötött­pá­lyás vona­lán Val­let­ta és Mdi­na között, melyet később kibő­ví­tet­tek Mtar­fa, Mus­e­um meg­ál­ló­ig. A vonat­köz­le­ke­dést 1931-ben állí­tot­ták le, az akkor már egy­re nagyobb teret hódí­tó és rugal­mas­sá­got biz­to­sí­tó busz­köz­le­ke­dés miatt.

Szin­tén már csak tör­té­ne­lem a vil­la­mos Mál­tán, mivel – hason­ló­an a vas­út­hoz – a busz­köz­le­ke­dés sok­kal inkább átvet­te a sze­re­pet. Hiá­ba volt tehát vil­la­mos össze­köt­te­tés Val­let­ta – Három város – Ham­run vona­lon, azt 1929-ben megszüntették.

A leg­főbb köz­le­ke­dé­si for­ma így a tör­té­nel­mi ese­mé­nyek, a gaz­da­sá­gi hatá­sok, Mál­ta fej­lő­dé­sé­nek hatá­sá­ra a buszos tömeg­köz­le­ke­dés lett. 

Mál­ta neve­ze­tes­sé­gei közé tar­toz­nak már a régi, akár 50–60 éves sár­ga, koráb­ban kék, zöld buszok, ame­lyek magán­tu­laj­don­ban vol­tak; ma tény­leg lát­vá­nyos­ság­ként, pri­vát túrák alkal­má­val hasz­nál­ják csak azt a néhá­nyat, amit fel­újí­tot­tak. A jelen­leg köz­le­ke­dő egy­sé­ges, modern buszo­kat a Mal­ta Pub­lic Tran­sport Ser­vi­ces üze­mel­te­ti menet­rend sze­rint Mál­tán és Gozón is. Mál­tán koráb­ban tel­je­sen Val­let­ta cent­ri­kus volt a busz­köz­le­ke­dés, ami azért jel­lem­ző maradt nap­ja­ink­ra is a hosszabb úti célok eléré­se­kor. A fő busz­pá­lya­ud­var Flo­ria­na-ban talál­ha­tó, Val­let­ta város­ka­pu­ja és a Tri­ton-szö­kő­kút mellett. 

Uta­zás busszal Máltán

A busz­meg­ál­lók­ban a menet­rend, illet­ve a busz­há­ló­zat­ról elér­he­tő tér­kép nem a leg­job­ban kiis­mer­he­tő, így az uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­hez aján­lott inkább mobil app­li­ká­ci­ót hasz­nál­ni. A helyi ter­ve­ző a Tal­lin­ja app, vala­mint a Goog­le maps jól műkö­dik Mál­tán. Nekünk az utób­bi job­ban bevált, mond­ha­ti, tökéletesen.

A busz­jegy árak ala­ku­lá­sá­nál meg­kü­lön­böz­tet­nek fősze­zon és sze­zo­non kívü­li idő­sza­kot, míg előb­bi­ben picit maga­sabb a jegy­ár, addig a “téli sze­zon­ban” ala­cso­nyabb. Egy jegy két óra hosszat érvé­nyes az első érvé­nye­sí­tés­től szá­mí­tot­tan, tehát átszál­lás­ra is alkal­mas. A busz­so­főr­nél vásá­rol­ha­tunk jegyet, csak arra figyel­jünk, hogy pon­tos összeg­gel vagy kis cím­let­tel fizessünk. 

A bér­le­te­ket tekint­ve több lehe­tő­ség közül választ­ha­tunk. Amennyi­ben 5–6 nap­ra vagy hosszabb idő­re érke­zünk a szi­get­or­szág­ba, akkor már érde­mes ezek vala­me­lyi­kén elgondolkodnunk. 

Léte­zik a Tal­lin­ja Card – 12 Sing­le Day Journeys, amit akár töb­ben is tud­tok egy­szer­re hasz­nál­ni, és alap­ve­tő­en 12 útra – ha ket­ten vagy­tok, akkor 6 útra – ele­gen­dő. Fel­szál­lás után a sofőr mel­lett lévő ter­mi­ná­lon kell csip­pan­ta­ni a kár­tyát, ha ket­ten vagy­tok, egy­más után két­szer. Ami­re figyel­je­tek, hogy a TD jel­zé­sű gyors­já­ra­ti buszo­kon maga­sabb össze­get fog levon­ni, mint az álta­lá­nos vonal­jegy ára, így nem fog kijön­ni a 12 út. 

A leg­nép­sze­rűbb uta­zá­si bér­let a Tal­lin­ja Card Exp­lo­re, ami kor­lát­lan uta­zást biz­to­sít az Mál­ta és Gozo útvo­na­la­in az érvé­nye­sí­tés­től, tehát az első hasz­ná­lat­tól szá­mí­tott 7 napon át. Érvé­nyes az éjsza­kai buszok­ra is, mert hogy ilyen is van Mál­tán. Ez a bér­let nem meg­oszt­ha­tó, és jó tud­ni, hogy léte­zik fel­nőtt és gyer­mek változata. 

A Tal­lin­ja Card Exp­lo­re Plus az előb­bi bér­let egy kibő­ví­tett for­má­ja, ami tar­tal­maz­za a direkt jára­to­kat, a Val­let­ta két olda­lá­ról indu­ló hajó­transz­fert két alka­lom­mal, vala­mint választ­ha­tó még a kár­tyá­val két szol­gál­ta­tás közül az egyik: egy egész napos hop-on hop-off busz Mál­ta főbb neve­ze­tes­sé­gei men­tén vagy egy hajó­ki­rán­du­lás Comi­no, Blue Lagoonhoz.

Mál­ta busz­jegy és bér­let árak

Vonal­jegy

  • Busz­jegy (fősze­zon­ban): 2 EUR 
  • Busz­jegy (sze­zo­non kívül): 1,5 EUR

Tal­lin­ja Card uta­zá­si bérletek

  • 12 Sing­le Day Journeys: 15 EUR 
  • Exp­lo­re: 21 EUR / 15 EUR 
  • Exp­lor­eP­lus: 39 EUR 

Ami azon­ban nagyon fon­tos, hogy a buszt le kell inte­ni, hogy meg­áll­jon a meg­ál­ló­ban. Első ajtós fel­szál­lás van, és a busz akkor van tele, ami­kor a sofőr azt mond­ja. Azt se felejt­sé­tek el, hogy ellen­ke­ző olda­li köz­le­ke­dés van Mál­tán, tehát a busz­meg­ál­lót is ennek meg­fe­le­lő olda­lon a meg­fe­le­lő irány­ban keressétek.

Uta­zás vízen, uta­zás Mál­ta – Gozo és Comi­no között

Mál­ta, a főszi­get és Gozo között komp­ha­jók szál­lít­ják menet­rend sze­rint az uta­so­kat és az autó­kat. Ami érde­kes, hogy menet­je­gyet vissza­fe­le kell meg­vál­ta­ni, Mál­tá­ról Gozó­ra csak át kell sétál­ni a ter­mi­ná­lon. Az uta­zás a két szi­get között kb. 25 perc. A kom­pok Mál­tán Cir­ke­w­wa kikö­tő­jé­ből indul­nak, Gozón pedig Mgarr kikö­tő­jé­be érkez­nek. Mind­két olda­lon köz­vet­le­nül a ter­mi­nál előtt talál­ha­tó a busz­meg­ál­ló, illet­ve par­ko­ló­he­lye­ket is kialakítottak.

Város­né­zés szem­pont­já­ból igen hasz­nos, főleg fősze­zon­ban aján­lott, a Sli­ema – Val­let­ta és a Val­let­ta – Három város között a hajó össze­köt­te­tés hasz­ná­la­ta. Menet­rend sze­rint köz­le­ked­nek transz­fer­ha­jók, melyek­kel könnyeb­ben és gyor­sab­ban meg­kö­ze­lít­he­tő­ek a cél­pon­tok. Sli­ema Fer­ri­es kikö­tő­től Val­let­ta és a fővá­ros másik olda­lán, Val­let­ta Water­front részé­ről Borm­la kikö­tő­je mint­egy 5–8 perc alatt elér­he­tő. A busz­bér­le­tek­nél emlí­tet­tem, ezt a hajó­zás tar­tal­maz­za a Tal­lin­ja Card Exp­lor­eP­lus két alkalommal. 

Ha már vízi köz­le­ke­dés, akkor említ­sük meg, hogy nyá­ri idő­szak­ban szám­ta­lan hajó­ki­rán­du­lást, hajós prog­ra­mot talá­lunk a kíná­lat­ban. Töb­bek közt ilyen­kor érde­mes kipró­bál­ni a tra­di­ci­o­ná­lis luz­zu vagy dghaj­sa kis­ha­jó­kat (vagy inkább csó­na­ko­kat) egy iga­zán egye­di élmény része­ként. A leg­nép­sze­rűbb hajó­ki­rán­du­lás mind Mál­tá­ról, mind Gozó­ról Comi­no szi­ge­te, annak is a Blue Lago­on, azaz a Kék Lagú­na része. 

Mál­tát meg­is­mer­ni sze­rin­tünk leg­job­ban gya­log lehet, hisz így olyan tit­ko­sabb helyek­re, kilá­tó­pon­tok­ra is eljut­ni, olyan ter­mé­sze­ti kép­ződ­mé­nye­ket is fel­fe­dez­ni, ame­lyek­ről az úti­köny­vek­ben sem olvas­ni. Igyek­szünk is minél több útvo­na­lat bejár­ni, folya­ma­to­san fris­sí­te­ni a “Séták & Túrák” menü­pont­ban a gya­lo­gos élmé­nye­in­ket. Érde­mes tehát túrá­zók­nak és kirán­du­lá­so­kat sze­re­tő uta­zók­nak erre az alter­na­tí­vá­ra is készül­ni­ük, ha Mál­tát választ­ják úti célul.