Mál­ta-est: Fedez­zük fel Gozót!


Egyéb kategória
Iratkozzatok fel csatornánkra:

Mál­ta egy élmény – online elő­adás

Ezt a részt ajánl­juk mind­azok figyel­mé­be, akik

  • ter­vez­nek Mál­tá­ra utaz­ni;
  • nem tud­ják, hogy érdemes‑e átmen­ni Gozó­ra;
  • kíván­csi­ak, hogy mik is talál­ha­tó­ak a szi­ge­ten;
  • gya­kor­la­ti­as tip­pe­ket szí­ve­sen vesz­nek;
  • sze­re­tik az élmény­be­szá­mo­ló­kat;
  • jár­tak már, de vissza­vágy­nak;

…és mind­azok­nak, akik szí­ve­sen meg­néz­né­nek egy jó han­gu­la­tú vir­tu­á­lis isme­ret­ter­jesz­tő “elő­adást”!