Mál­ta-est: Három túra, Három nap Máltán


Egyéb
Iratkozzatok fel csatornánkra:

Mál­ta egy élmény – online előadás

Bár sem Mál­ta, sem Gozo nem egy alpe­si táj, még­is ren­ge­teg cso­dás túra­út­vo­na­lat kínál az érdek­lő­dők­nek. Szám­ta­lan szik­lás ten­ger­part, kilá­tó­pont vagy éppen lát­ni­va­ló men­tén fedez­het­jük fel a ter­mé­sze­ti és épí­tett szép­sé­ge­ket mind Mál­ta, mind Gozo szigetén.

Ebben a vide­ó­ban kivá­lasz­tot­tam három egy­na­pos túrát, ame­lyet aján­lok figyel­me­tek­be, ha az aktí­vabb kikap­cso­ló­dást része­sí­ti­tek előnyben.