Mál­ta-est: Közös vir­tu­á­lis séta Máltán


Egyéb
Iratkozzatok fel csatornánkra:

Mál­ta egy élmény – online előadás

Egy közös vir­tu­á­lis sétá­ra invi­tál­lak ben­ne­te­ket ezút­tal. Kör­be­jár­juk Mál­tát, hol melyik részén milyen város, hely, lát­ni­va­ló talál­ha­tó; mit hogyan lehet és érde­mes fel­fe­dez­ni; meg­mu­ta­tom a ked­venc helye­in­ket és fotó­in­kat a séta közben👣👣

Az írók a köny­vük ele­jé­re aján­lást írnak, én had tegyem itt ezt meg:
Aján­lom tel­jes szív­ből ezt a vide­ót mind­azok­nak, akik a 2020 tava­szán a vilá­gon végig­söp­rő koro­na­ví­rus-jár­vány miatt nem tud­tak elutaz­ni Máltára!