Mál­ta-est: Mál­ta egy uta­zó blog­ger szemszögéből


Egyéb
Iratkozzatok fel csatornánkra:

Mál­ta egy élmény – online előadás

Azt tud­já­tok, hogy mi imád­juk Mál­tát, és több­nyi­re azt is, hogy miért; hogy mit tar­tunk itt érde­kes­nek, miket aján­lunk itt fel­fe­dez­ni.
Ezút­tal azon­ban ven­dé­get hív­tam, egy nagyon ked­ves uta­zó blog­ger kol­le­gi­nát, aki­nek képei és élmé­nyei alap­ján is meg­is­mer­he­ti­tek Mál­tát és Gozót; mond­juk úgy, egy kicsit más szem­szög­ből is és más for­rás­ból is meg­győ­ződ­het­tek, miért érde­mes erre a medi­ter­rán szi­get­or­szág­ra időt szánni.

Szom­ba­ti Orsi­val, a Travel­ad­dict uta­zó blog­ge­ré­vel beszél­get­tünk, és utaz­tunk vir­tu­á­li­san Máltán.

Travel­ad­dict blo­got itt tud­já­tok követ­ni:
https://​travel​ad​dict​.hu
https://​www​.face​book​.com/​t​r​a​v​e​l​a​d​d​i​c​t​.hu
https://​www​.ins​ta​gram​.com/​t​r​a​v​e​l​a​d​d​i​c​t​.hu