Mál­ta-est: Séta a Tower Road-on: St Julian’s‑től Valletta-ig


Egyéb
Iratkozzatok fel csatornánkra:

Mál­ta egy élmény – online előadás

Ha engem kér­dez­tek, melyik a ked­venc részem és hol fog­lal­nék szál­lást Mál­tán, akkor biz­to­san St Julian’s és Sli­ema kör­nyé­két mon­da­nám. Töb­bek közt a St Julian’s‑től egé­szen Val­let­ta-ig tar­tó par­ti sétány, a Tower Road miatt. Ebben a vide­ó­ban meg­néz­he­ti­tek, hogy milyen, és meg­tud­hat­já­tok, hogy miért nagy ked­venc. Imá­dok itt sétál­ni! Annyi a lát­ni­va­ló köz­ben, melye­ket meg­mu­ta­tok képe­ken; szu­per kávé­zó és étte­rem tip­pe­ket is meg­osz­tok; no és néhány sze­mé­lyes élmény is elhang­zik a “séta” alatt.