Mál­ta-est: Tit­kos, kevés­bé ismert lát­ni­va­lók Máltán


Egyéb
Iratkozzatok fel csatornánkra:

Mál­ta egy élmény – online előadás

A ‘Mál­ta egy élmény’ turisz­ti­kai web­ol­dal szer­ző­i­ként a 2020. tava­szán a vilá­gon végig­söp­rő jár­vány hatá­sá­ra online elő­adást, élő beje­lent­ke­zést szer­vez­tünk, mely­nek témá­ját a blo­gunk köve­tő­i­nek sza­va­za­ta alap­ján hatá­roz­tunk meg.

Ez alap­ján Mál­ta tit­kos, kevés­bé ismert lát­ni­va­ló­i­ról mesé­lek a #kaland­lis­ta bloggereként…

A tel­jes­ség igé­nye nél­kül össze­ál­lí­tot­tunk egy lis­tát, majd egy pre­zen­tá­ci­ó­ba ren­dez­tünk sok a szí­vünk­nek ked­ves ilyen helyet és lát­ni­va­lót; a vide­ó­ban pedig ezek­ről mesé­lek sok-sok tipp és élmény mellett.

Ajánl­juk mind­azok­nak figyel­mé­be, akik
❣️kikap­cso­lód­ná­nak egy kicsit
❣️ter­ve­zik, hogy egy­szer ellá­to­gat­nak Mál­tá­ra
❣️jár­tak már itt, de vissza­vágy­nak
❣️új ins­pi­rá­ci­ót kerestek