Miért éppen Málta?

Leg­el­ső láto­ga­tá­sunk előtt sokan mond­ták, hogy Mál­ta nekünk nem fog tet­sze­ni. Egy szi­get­cso­port a Föld­­kö­­zi-ten­­ger köze­pén, amely tulaj­don­kép­pen egy nagy szik­la cse­kély zöld növény­zet­tel. Egy olyan ország, amely a tör­té­ne­lem évszá­za­dai, évez­re­dei alatt szám­ta­lan­szor gaz­dát cse­rélt, és amely­nek kul­tu­rá­ja éppen ezért igen össze­tett. Épp­úgy euró­pai, mint arab jegye­ket magán hor­doz a Buda­pest­nél is kisebb területű […]

Amit jó tudni!

Mire készülj, ha Mál­tá­ra uta­zol?Lás­sunk néhány fon­to­sabb tényt és infor­má­ci­ót a szi­get­or­szág­ról! Mál­ta, mint úti cél Euró­pa 5., a világ 9. leg­ki­sebb orszá­ga a Föld­­kö­­zi-ten­­ge­­ren, Szi­cí­lia part­ja­i­tól mind­össze 93 km-es távol­ság­ban. Fővá­ro­sa, Val­let­ta egy sza­bá­lyos négy­zet­há­ló sze­rint fel­épült fél­szi­ge­ten fek­szik, az UNESCO világ­örök­ség része. Három fő szi­get­ből áll (plusz szám­ta­lan kisebb lakat­lan szi­get­ből): Mál­ta, Gozo és Comi­no, melyek […]